Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2008

ΠΕΘ: Aναγκαία μια (4η) διευκρινιστική εγκύκλιος!ΠANEΛΛHNIOΣ ENΩΣIΣ ΘEOΛOΓΩN
Xαλκοκονδύλη 37 - 104 32 AΘHNA
Tηλ. 21052 24 180 FAX 21052 24 420
E-mail. 1. panenthe@otenet.gr . - 2. enosis@petheol.gr
Ιστοχώρος:www.petheol.gr Αθήνα 24-9-2008

Πρός Τόν άξιότιμον κύριον Ευριπίδην Στυλιανίδην Υπουργόν Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων

Οδ. Ανδρέα Παπανδρέου 37 15180 ΜΑΡOΥΣΙ

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Επανερχόμαστε στό αίτημά μας, πού σάς είχαμε υποβάλλει μέ τήν επιστολή μας υπ' άριθμ. 157/5-9-2008, γιά τήν εκδοση νέας σαφούς καΙ ξεκάθαρα προσδιοριστικής εγκυκλίου τού ΥΠΕΠΘ πού νά ορίζει ότι γιά όλους τούς Ορθοδόξους μαθητές τό μάθημα τών θρησκευτικών είναι υποχρεωτικό και δέν υπάρχει θέμα υποβολής απ' αυτούς ή τούς γονείς τους αιτήσεως απαλλαγής. Κύριε Υπουργέ, Εκφράζουμε τή λύπη μας και παρακαλούμε νά δεχθείτε τή νέα αυτή αιτησή μος

Την υποβάλλουμε γιά δυό πολύ σημαντικούς λόγους ( πού είχαμε άλλωστε προβλέψει), πού έγιναν ιδιαιτέρως πιεστικοί σήμερα:

α) Η υπ. αριθμ ΦI2/9771109744IΓI/26-8-2008 εγκύκλιός σας μέ θέμα "Απασχόληση μαθητών" δέν έχει φθάσει ακόμη στά Σχολεία κάποιων περιοχών καί κάποιων Διευθύνσεων. Πολύ θά θέλαμε νά μήν καθυστερεί σκοπίμως από όργανο τής εκπαιδευτικής Διοίκησης.

β) Σέ μερικά σχολεία έχει ήδη δημιουργηθεί ζήτημα μέ τήν αθρόα (μικρή ή μεγάλη) υποβολή αιτήσεων απαλλαγής από τό μάθημα τών θρησκευτικών. Κατά τις πληροφορίες μας τούτο συνέβη μέχρι σήμερα στήν Ηλεία, στήν Κώ, στή Ζάκυνθο, στή Μεσσηνία, στή Λακωνία, σέ κάποια σχολεία τήςΑθήνας καί αλλού Παρακαλούμε καί έλπίζουμε νά υπάρξει δική σας άμεση παρέμβαση καί κυρίως έκδοση νέας (τετάρτης) εγκυκλίου πού νά τακτοποιεί τελικώς τό θέμα

Μέ έξαιρετική έκτίμηση

Ο Πρόεδρος και

α.α ο Αντιπρόεδρος

Ηλίας Φραγκόπουλος

τ. Προϊστάμενος Γραφείου Δ.Ε.

Ο Γεν. Γραμματέας

Ηλίας Μπάκος

Δ.Ε. Δρ. θεολογίας-Φιλόλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια: