Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2009

Προκήρυξη επιλογής προϊσταμένων στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ *

Υποβολής υποψηφιοτήτων Πέντε (5) Γενικών Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προκηρύσσεται η πλήρωση με επιλογή βάσει της διαδικασίας του άρθρου 86 παρ. 2 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) των κάτωθι θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εδρεύει στο Μαρούσι (Ανδρέα Παπανδρέου 37).

1. Γενική Διεύθυνση Θρησκευμάτων
2. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
3. Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
4. Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Ευρωπαϊκών Θεμάτων
5. Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν:

1) Οι μόνιμοι υπάλληλοι της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ κλάδων ΠΕ 1 Διοικητικού και ΠΕ 2 Τεχνικού καθώς και οι μόνιμοι υπάλληλοι των λοιπών υπουργείων, ΝΠΔΔ και δημοσίων υπηρεσιών γενικώς (πχ. περιφερειών, ανεξαρτήτων αρχών, κλπ.) που έχουν: α) βαθμό Α’, β) τουλάχιστον είκοσι (20) έτη υπηρεσίας, γ) έχουν διατελέσει ή είναι προϊστάμενοι Διεύθυνσης κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας,

2) μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ ή ΕΠ των ΤΕΙ,

3) εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βαθμό Α’ που έχουν υπερεικοσαετή υπηρεσία.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει πρέπει να έχουν ανά Γενική Διεύθυνση τα εξής προσόντας: α) για την Γενική Διεύθυνση Θρησκευμάτων: κατηγορία / κλάδος ΠΕ 01 Διοκητικού ή μέλος ΔΕΠ των ΑΕΙ, β) για την Γενική Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης: κατηγορία / κλάδος ΠΕ 01 Διοικητικού, γ) για τη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: κατηγορία / κλάδος ΠΕ 01 Διοικητικού, δ) για την Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Ευρωπαϊκών Θεμάτων: κατηγορία ΠΕ 01 Διοκητικού ή Μέλος ΔΕΠ των ΑΕΙ ή ΕΠ των ΤΕΙ ή εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό Α’ που έχει υπερεικοσαετή εμπειρία, ε) για την Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού: κατηγορία / κλάδος ΠΕ 2 Τεχνικού. Τα αποδεκτά πτυχία είναι αυτά που καθορίζονται από το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/τ. Α/5-3-2001), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούναι να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με βιογραφικό σημείωμα που υποβάλλεται προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτω, Διεύθυνση, Διεύθυνση Διοικητικού, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, εντός τριάντα (30) ημερών που αρχίζει από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στιν ημερήσιο Τύπο. Οι υποψήφιοι άλλων υπηρεσιών υποχρεούνται να κοινοποιούν την αίτηση υποψηφιότητας και στις υπηρεσίες από τις οποίες προέρχονται.

Η επιλογή γίνεται από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο που εδρεύει στο υπουργείο Εσωτερικών. Οποιοι επιλεγούν θα τοποθετηθούν ως προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων για τρία (3) έτη.

Οι υπουργοί

Εσωτερικών

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

(* Δημοσίευση στην εφημ. "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ", 30/12/2008, σελ. 31)

Δεν υπάρχουν σχόλια: